شهریور 22, 1396

پیمان‌های ۲ جانبه پولی در اولویت است نه پیوستن به WTO

رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: امضای موافقت‌های دوجانبه و منطقه‌ای در شرایط فعلی کشور در اولویت هستند و تعلل موجود باعث شده که کشورهای رقیب گوی سبقت را در صاردات از ما بربایند.